Bibelens bøker

Jesus svarte ham: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord.
Lukas 4:4

16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.
Paulus’ andre brev til Timoteus 3:16-17

Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.
Salmenes bok 119:160

Bibelen består av Det Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet: Totalt 66 bøker

Det Nye Testamentet bør leses først.
Det Gamle Testamentet er også viktig, men må ses i lys av Det Nye Testamentet.

Sider med bibelvers som belyser sammenhengen mellom Det Gamle Testamentet og Det Nye testamentet:
Jesus om Det Gamle Testamentet
Det Nye Testamentet om Jesus i Det Gamle Testamentet
Den nye pakt: Frihet ved ånden – Den gamle pakt: Moseloven
Misbruk ikke friheten i den nye pakt
Profeter
De som skrev ned Bibelen ble ledet av den hellige ånd
Les Bibelen
Guds ord

Det Gamle Testamentet
39 bøker

 • Første Mosebok (50 kapitler)
  Stikkord: Skapelsen, Adam og Eva, Kain og Abel, Noah, Arken, Syndefloden, Babels tårn, Abram/Abraham og Sara, Lot, Sodoma og Gomorra, Isak, Jakob/Israel og Esau, Jakobs tolv sønner (Israels tolv stammer), Josef i Egypt
 • Andre Mosebok (40 kapitler)
  Stikkord: Israels barn er slaver i Egypt, Moses, Aron, Egypts ti landeplager, Påskelammet, Utgangen av Egypt, De ti bud, Gullkalven, Tabernaklet, Paktens ark, Moseoven, Start: Israel i ørkenen i 40 år
 • Tredje Mosebok (27 kapitler)
  Stikkord: Moseloven, Fortsettelse: Israel i ørkenen i 40 år
 • Fjerde Mosebok (36 kapitler)
  Stikkord: Moseloven, Fortsettelse: Israel i ørkenen i 40 år
 • Femte Mosebok (34 kapitler)
  Stikkord: Moseloven, Fortsettelse: Israel i ørkenen i 40 år, Moses dør, Josva er Israels nye leder
 • Josvas bok (24 kapitler)
 • Dommernes bok (21 kapitler)
 • Ruts bok (4 kapitler)
 • Første Samuelsbok (31 kapitler)
 • Andre Samuelsbok (24 kapitler)
 • Første Kongebok (22 kapitler)
 • Andre Kongebok (25 kapitler)
 • Første Krønikebok (29 kapitler)
 • Andre Krønikebok (36 kapitler)
 • Esras bok (10 kapitler)
 • Nehemjas bok (13 kapitler)
 • Esters bok (10 kapitler)
 • Jobs bok (42 kapitler)
 • Salmenes bok (150 kapitler/salmer)
 • Salomos ordspråk (31 kapitler)
 • Forkynneren (12 kapitler)
 • Høysangen (8 kapitler)
 • Profeten Jesaja (66 kapitler)
 • Profeten Jeremia (52 kapitler)
 • Klagesangene (5 kapitler)
 • Profeten Esekiel (48 kapitler)
 • Profeten Daniel (12 kapitler)
 • Profeten Hosea (14 kapitler)
 • Profeten Joel (3 kapitler)
 • Profeten Amos (9 kapitler)
 • Profeten Obadja (1 kapittel)
 • Profeten Jona (4 kapitler)
 • Profeten Mika (7 kapitler)
 • Profeten Nahum (3 kapitler)
 • Profeten Habakkuk (3 kapitler)
 • Profeten Sefanja (3 kapitler)
 • Profeten Haggai (2 kapitler)
 • Profeten Sakarja (14 kapitler)
 • Profeten Malaki (4 kapitler)

Det Nye Testamentet
27 bøker

 • Matteus’ evangelium (28 kapitler)
  Stikkord: Jesu liv og virke på jorden, Jesu lære
 • Markus’ evangelium (16 kapitler)
  Stikkord: Jesu liv og virke på jorden, Jesu lære
 • Lukas’ evangelium (24 kapitler)
  Stikkord: Jesu liv og virke på jorden, Jesu lære
 • Johannes’ evangelium (21 kapitler)
  Stikkord: Jesu liv og virke på jorden, Jesu lære
 • Apostlenes gjerninger (28 kapitler)
  Stikkord: Jesu liv og virke på jorden, Jesu lære, Disipler, Apostler, Den hellige ånd, Nådegaver, Forfølgelse av kristne, Menigheten vokser, Omvendelsen til Saulus (Saul) / Paulus, Den nye og den gamle pakt, Evangelisering, Misjonering
 • Paulus’ brev til romerne (16 kapitler)
 • Paulus’ første brev til korinterne (16 kapitler)
 • Paulus’ andre brev til korinterne (13 kapitler)
 • Paulus’ brev til galaterne (6 kapitler)
 • Paulus’ brev til efeserne (6 kapitler)
 • Paulus’ brev til filipperne (4 kapitler)
 • Paulus’ brev til kolosserne (4 kapitler)
 • Paulus’ første brev til tessalonikerne (5 kapitler)
 • Paulus’ andre brev til tessalonikerne (3 kapitler)
 • Paulus’ første brev til Timoteus (6 kapitler)
 • Paulus’ andre brev til Timoteus (4 kapitler)
 • Paulus’ brev til Titus (3 kapitler)
 • Paulus’ brev til Filemon (1 kapittel)
 • Brevet til hebreerne (13 kapitler)
 • Jakobs brev (5 kapitler)
 • Peters første brev (5 kapitler)
 • Peters andre brev (3 kapitler)
 • Johannes’ første brev (5 kapitler)
 • Johannes’ andre brev (1 kapittel)
 • Johannes’ tredje brev (1 kapittel)
 • Judas’ brev (1 kapittel)
 • Johannes’ åpenbaring (22 kapitler)