Hastverk

Forhastet deg ikke så du gjør det som er ondt. Tenk deg om.
La Guds ord og Den Hellige Ånd lede deg.

Bedre er en fattig som vandrer i ustraffelighet, enn en mann med falske lepper, som er en dåre. Også den som ikke bruker omtanke, går det ille, og den som er snar på foten, synder. Menneskets egen dårskap ødelegger hans vei, og hans hjerte raser mot Herren.
Salomos ordspråk 19:1-3

derfor sier Herren Herren: Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostbar, fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke.
Jesaja 28:16

Den flittiges tanker fører bare til vinning, men hastverk bare til tap.
Salomos ordspråk 21:5

Bedre er slutten på en ting enn begynnelsen, bedre å være tålmodig enn overmodig. Vær ikke for hastig i din ånd til å bli vred, for vreden bor i dårers barm.
Forkynneren 7:8-9

Den som er snar til vrede, vekker trette. En hastig mann gjør ofte det som er ondt.
Salomos ordspråk 29:22

24 Hold deg ikke til venns med en som er snar til vrede, og gi deg ikke i lag med en hastig mann, 25 for at du ikke skal lære deg til å gå på hans veier og få satt en snare for ditt liv.
Salomos ordspråk 22:24-25

Gi deg ikke for hastig i strid med noen, for hva vil du gjøre til slutt når motparten vinner saken til skam for deg? Før din sak mot din motpart, men åpenbar ikke en annen manns hemmelighet, 10 for at ikke den som hører det, skal skjelle deg ut, og ditt dårlige rykte vare ved!
Salomos ordspråk 25:8-10

Har du sett en mann som forhaster seg i sine ord – det er mer håp for dåren enn for ham.
Salomos ordspråk 29:20

Vær ikke for snar med din munn, og la ikke ditt hjerte forhaste seg med å bære fram et ord for Guds åsyn! For Gud er i himmelen og du på jorden, la derfor dine ord være få! For av mye strev og kav kommer drømmer, og med mange ord følger dårlig tale. Når du gjør Gud et løfte, så dryg ikke med å holde det, for han har ikke behag i dårer! Hold det du lover! Bedre er det at du ikke lover, enn at du lover og ikke holder det. La ikke din munn føre synd over ditt legeme og si ikke til Guds sendebud: Det var av vanvare jeg gjorde det! – Hvorfor skal Gud harmes over din tale og ødelegge dine henders verk? For der det er mange drømmer, er det også stor tomhet, likeså der det er mange ord. Frykt heller Gud!
Forkynneren 5:1-6

Ta dere av den som er svak i troen uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare grønnsaker. Den som eter, må ikke forakte den som ikke eter. Og den som ikke eter, må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham. Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn! Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren – han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. 10 Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. 11 For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud. 12 Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv. 13 Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtsstein eller felle for sin bror. 14 Jeg vet og er overbevist i Herren Jesus om at ingenting er urent i seg selv. Men for den som holder noe for urent, for ham er det urent. 15 Og dersom du med din mat volder din bror sorg, da vandrer du ikke i kjærlighet. Du må ikke med din mat føre den i fortapelse som Kristus er død for! 16 La da ikke det gode dere har, bli spottet. 17 Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd. 18 For den som i dette tjener Kristus, er til behag for Gud og står sin prøve for mennesker. 19 La oss da jage etter det som tjener til fred og til innbyrdes oppbyggelse. 20 Bryt ikke ned Guds verk på grunn av mat! Ganske visst er alt rent, men det er ondt for det mennesket som eter det når det er til anstøt. 21 Det er godt å la være å ete kjøtt eller drikke vin eller gjøre noe annet som er til anstøt for din bror. 22 Har du tro? Ha den for deg selv, for Guds åsyn! Salig er den som ikke dømmer seg selv i det han velger. 23 Men den som tviler, er dømt dersom han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke er av tro, er synd.
Paulus’ brev til romerne 14:1-23


Tålmodighet
Be Gud om råd
Vær ikke langsint
Ta ikke hevn
Pass på hva du sier
Latskap
Hissighet
Strev og uro
Mildhet
Iver
Stol på Gud
Vær ikke bekymret
Hold fast på Guds ord
Selvbedrag og løgn
Den som lever etter sine lyster, er levende død
Vær selvransakende som menighet og som enkeltperson
Vær Guds tjener
Be om visdom, et lydhørt hjerte som kan skille mellom godt og ondt
Be om indre styrke
Be om indre styrke for andre